Regulamin został ostatnio zaktualizowany 14.03.2021

1.Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami.
Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą wiążące i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i zasad określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które my dostarczania Państwu drogą elektroniczną spełnienia wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w tej witrynie.

4.1 Creative Commons

Treść tej witryny jest dostępna na licencji Creative Commons – udostępnij podobną licencję niekomercyjną, chyba że określono inaczej.

5. Biuletyn

Niezależnie od powyższego, możesz przesyłać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażane opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas udostępniane lub zatwierdzane. Nie odpowiadamy za żadne praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne wykorzystanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach online i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane) ze złośliwym oprogramowaniem komputerowym; wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do wszelkich działań marketingu bezpośredniego lub przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane zbieranie danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią. Zabrania się angażowania w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie internetowej. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług jakiejkolwiek innej osobie. Nie możesz zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich haseł lub kont. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła. Po zamknięciu konta nie będziesz próbować zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uznane za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam to bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na użytkowanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję twoich treści w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach. 

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać tymczasowo lub na stałe dostęp do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi, która się na niej znajduje. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które udostępniłeś w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i / lub Treść, którą wniósł lub na którym zacząłeś polegać, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować omijać lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do naszej witryny internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że: ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią Twoje wymagania; ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej przez Ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej spełni Twoje oczekiwania. Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą. Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek spraw, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym za utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią strony, wynikające z dostępu do naszej witryny lub korzystania z niej. Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z witryny internetowej lub z nią związane lub z jakimikolwiek produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy postępowania prawnego, które nakłada odpowiedzialność ( czy to w umowie, słuszności, zaniedbaniu, zamierzonym postępowaniu, czynu niedozwolonym lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam w celu zakupu takich produktów lub usług lub korzystania ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i / lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne. Traktujemy Twoje dane osobowe poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Nie będziemy używać Twojego adresu e-mail do niechcianej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do Ciebie będą miały związek wyłącznie z dostarczeniem uzgodnionych produktów lub usług.

13. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o przesłanie nam powiadomienia zawierającego szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

14. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na tej stronie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów eksportowych Polski.

15. Cesja

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające tę sekcję będą nieważne.

16. Naruszenie niniejszych Warunków

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli naruszysz niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do strony internetowej, kontaktując się Twój dostawca usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i / lub wszczął przeciwko tobie postępowanie prawne.

17. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, awaria lub zaniedbanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

18. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

19. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część lub prawo do egzekwowania wszystkich postanowień w późniejszym okresie.

20. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i przedstawiane wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

21. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Iwoną Borys Przystanek Puszcza w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony.

22. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania niniejszych Warunków i zobowiązań.

23. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i / lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i / lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wykonać intencję niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian.

24. Informacje kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest Iwona Borys Przystanek Puszcza. Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.
Lub pisząc lub wysyłając e-mail na adres: iwona@przystanekpuszcza.augustow.pl
Osienniki9 16-326 Płaska
Nasze pełne informacje ustawowe i regulacyjne można znaleźć na tej stronie.